Speciaal voor professinals    OPVOEDEN EN OPGROEIEN
   Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Informatie en advies over opvoeding en gezondheid

  Buurtnetwerken Jeugdhulpverlening
Het Buurtnetwerk Jeugdhulpverlening bestaat uit mensen die beroepshalve in een buurt of wijk dagelijks werken met kinderen van 0-12 jaar. Het Buurtnetwerk is opgericht om zo vroeg mogelijk de problemen van kinderen te signaleren en in onderling overleg te

  Jongerenregisseur
De jongerenregisseur vervult een brugfunctie tussen jongeren en hun omgeving en zijn actief in zeven Zaanse wijken. De jongerenregisseur onderhoudt contact met jongerengroepen in de wijk en ondersteunt hen met het ontwikkelen van activiteiten. Hij of zij

  Leskisten
Verzameling van verschillende lespakketten over gezondheid en sociaal-emotionele vorming

  Logopedie
Informatie en advies over spraak- en taalontwikkeling

  Meldpunt overlast en bemoeizorg
Huisbezoek(en) aan een gezin na melding van overlastsituaties of aan mensen die in een zorgelijke situatie verkeren en niet in staat zijn om daar zelf op een adequate wijze hulp bij te vragen

  Online advies logopedist
Antwoord op vragen over spraak- en taalontwikkeling

  Online advies schoolarts
Antwoord op algemene vragen over opgroeien en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 4-19 jaar

  Pedagogische advisering locatie Purmerend
geeft informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een handicap, ontwikkelingsachterstand, functiebeperking of chronische ziekte

  Project(en) over genotmiddelen
Projecten voor scholen bestaande uit: lesmaterialen, deskundigheidsbevordering en ouderavond.

  Project(en) over seksualiteit & relaties
Projecten voor scholen bestaande uit: lesmaterialen, deskundigheidsbevordering en ouderavond.

  Project(en) over voeding/bewegen
Projecten voor scholen bestaande uit: lesmaterialen, deskundigheidsbevordering en ouderavond.

  Psychotheek
Geeft duidelijke en veelzijdige informatie over Geestelijke Gezondheidszorg

  Schoolmaatschappelijk werk ROC Purmerend
Bieden van advies, consultatie aan mentoren en gesprekken met jongeren

  Schoolmaatschappelijk werk ROC Zaandam
Bieden van advies, consultatie aan mentoren en gesprekken met jongeren

  Tandheelkundige voorlichting
Projecten voor scholen bestaande uit: klassikale tandenpoetsinstructies voor groep 4 en groep 8, leskisten mondgezondheid voor 0 - 19 jaar en themabijeenkomsten voor ouders/verzorgers.

  Telefonisch steunpunt JGZ
Telefonische gelenheid tot stellen van vragen over voeding, ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

  Themabijeenkomsten over opvoeden en gezondheid
Eenmalige ouderbijeenkomsten over een opvoedkundig thema op peuterspeelzalen , kinderdagverblijven en scholen.

Vangnet Jeugd
Huisbezoek(en) aan een gezin om problemen te inventariseren, hulpverlening op gang te brengen en coninuering van hulpverlening te bewaken voor kinderen van 0-19 jaar.

= doorverwijzing noodzakelijk
= doorverwijzing noodzakelijk